Flash edukacyjny

Klasyfikacja uczniów ze SPE

Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z trudności, z jakimi dziecko mierzy się w różnych aspektach edukacyjnych oraz  na różnych etapach swojego życia.

Specjalne potrzeby edukacyjne mogą wynikać między innymi  z niepełnosprawności ucznia lub trwającą u niego chorobą przewlekłą, mającą wpływ na tworzenie barier w funkcjonowaniu ucznia w życiu szkoły/ klasy. Ważne jest ujęcie prawne diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uczeń ze SPE to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ale również uczeń przejawiający specyficzne trudnościami w uczeniu się, uczeń zdolny oraz każdy uczeń, u  którego stwierdzamy deficyty kompetencji komunikacyjnych i zaburzenia sprawności językowych.

Nie można również pominąć w tej klasyfikacji uczniów , których problemy wynikają z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Największą uwagą oraz wsparciem należy objąć dzieci i młodzież którzy w różny sposób doświadczyli sytuacji traumatycznych, kryzysowych oraz uczniów cierpiących z powodu deficytów środowiskowych lub zaniedbań ze strony opiekunów.

Od niedawna prawo wyłania również z klasyfikacji specjalnych potrzeb edukacyjnych – zaburzenia zachowania i emocji. Z tej kategorii wyróżniamy  dodatkowo szczególne uzdolnienia, które są traktowane jako charakterystyczne i bardzo duże wyzwanie dydaktyczne.

Wspomniana grupa uczniów jest niezwykle ważna w kwestii odpowiedniego podejścia do motywacji i uzdolnień. Nauczyciel nie powinien skupiać się wyłącznie na uczniach potrzebujących pomocy w niwelowaniu niepowodzeń szkolnych, ale również na uczniach, którzy przejawiają szczególne uzdolnienia- aby wzmacniać ich potencjał.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to każdy uczeń, który potrzebuje od nauczyciela większej uwagi i zaangażowania. Czasami można spotkać się z błędną interpretacją, że specjalne potrzeby edukacyjne to niepełnosprawność. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi specjalisty, pedagoga czy psychologa pracującego w placówce. Ta potrzeba jest zarezerwowana dla wszystkich uczniów ze SPE , które są zdiagnozowane przez nauczycieli i wychowawców. Nie każdy uczeń  objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną ze względu na zdiagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych podsiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaznaczając ten fakt, należy wspomnieć, którzy uczniowie zgodnie z prawem mogą posiadać orzeczenie:
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-

 •  z niepełnosprawnością:
 • niesłyszących;
 • słabo słyszących;
 • niewidomych;
 • słabowidzących;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 •  zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania:

 • Uczniowie którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki

Uczniowie bez orzeczeń:

 • szczególnie zdolni,
 • z chorobą przewlekłą,
 • w sytuacji niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • adaptacji w nowym środowisku.
 • w sytuacji kryzysowej, traumatycznej.

Wszyscy wspomniani uczniowie potrzebują dostosowanego, zindywidualizowanego i pozwalającego im w pełni rozwijać swój potencjał podejścia edukacyjno- wychowawczego.  Najistotniejszą rolę odgrywa tu sprawna i trafna diagnoza ich potrzeb. Każdy z uczniów ma potencjał, mocne strony,  które należy odkryć-każdy nauczyciel i specjalista pracujący z dzieckiem powinien starać się je wydobyć i wykorzystać, tak aby poprawić funkcjonowanie ucznia w życiu szkoły i klasy. Bardzo istotny wpływ na te działania ma współpraca kadry i opiekunów ucznia w obrębie szkoły.  

Wspominając o uczniach z SPE nie można pominąć bardzo szerokiej grupy uczniów ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Przejawiają się one w różnych formach szkolnej aktywności, często w jednej, a częściej w wielu z nich. Mogą to być trudności związane z mową, czytaniem, pisaniem, rozumowaniem, koncentracją, umiejętnością logicznego myślenia, matematyką i innymi.

Poszczególni uczniowie mogą mieć specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze globalnym, co oznacza, że wkraczają one w większość obszarów funkcjonowania ucznia .

Pamiętajmy, że każdy uczeń niezależnie od zdiagnozowanych potrzeb i ich klasyfikacji potrzebuje wsparcia i uwagi. Tylko systematyczna praca, zaangażowanie oraz podejście pełne empatii może dawać oczekiwane efekty z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Źródła: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Autor: Angelika Perdek-Chabinowska

Materiał dla słuchaczy Flash edukacyjny

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika   w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna powinna opierać się na filarach współpracy:

nauczyciel-uczeń

nauczyciel- rodzic

rodzic- uczeń

rodzic- nauczyciel

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana  w szkole w formie:

 1. Bieżącej pracy z uczniem
 2. Zajęć rozwijających uzdolnienia
 3. Klas terapeutycznych
 4. Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
 5. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 6. Porad i konsultacji
 7. Warsztatów
 8. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 9. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 10. Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i wyboru zawodu- w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

DLA UCZNIA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZESPÓŁ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW JEST ZOBLIGOWANY DO SPORZĄDZENIA IPETU (INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNEGO) ORAZ WOPFU ( WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA) DO 30 WRZEŚNIA OD ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO LUB  W TERMINIE 30 DNI OD DATY WPŁYWU ORZECZENIA DO PACÓWKI. RODZICE/ OPIEKUNOWIE SĄ KAŻDORAZOWO INFORMOWANI O POSIEDZENIU ZESPOŁU.

NA UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ RODZIC/ OPIEKUN MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ.

POMOC UCZNIOM W BIEŻĄCEJ PRACY, TWORZENIU IPET ORAZ DOSTOSOWAŃ EDUKACYJNYCH POWINNA BYĆ OPARTA NA PONIŻSZYCH PUNKTACH:

1.Przekazywanie treści

2.Metody i formy, środki dydaktyczne w aspekcie edukacji

3. Indywidualne predyspozycje ucznia

4. Słabe, mocne strony ucznia

5. Warunki w placówce, współpracę z rodzicami/ opiekunami

6. Formy pracy pomagające uczniowi na poprawę funkcjonowania we wskazanych obszarach

FORMY PPP ORAZ OBSZARY KTÓRE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE W IPET I WOPFU SĄ OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

materiał przygotowała : Angelika Perdek – Chabinowska

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry