Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku.

OŚWIADCZENIE

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby pełnoletniej

w fotografii cyfrowej oraz w materiałach wideo

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam nieodpłatnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku i/lub mojego głosu oraz moich wypowiedzi w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

d) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, przez Dorotę Jakubczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ DOROTA JAKUBCZAK z siedzibą w Toruniu przez czas nieoznaczony i w sposób nieograniczony terytorialnie, w tym w ewentualnym zestawieniu z wizerunkami innych osób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 
Przewiń do góry